Abtenhuis

Algemene voorwaarden

Verlenen van horecadiensten

Het door een horecabedrijf verstrekken van spijs en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord.


Gegevens van de onderneming

Abtenhuis BV
Abdijstraat 10
9500 Geraardsbergen
info@abtenhuis.be
054/411 800
KBO: BE0652766646


De prijzen en de totstandkoming van de overeenkomst

De procedure waarbij een aankoop op afstand wordt gesloten, wordt gestart van zodra de Klant een reservering via de website, via e-mail, telefonisch of op een andere wijze op afstand plaatst of via deze weg producten bestelt of deze in het winkelmandje van de webshop plaatst. De overeenkomst ontstaat op het moment dat de Klant vanwege Abtenhuis de bevestiging van de reservering, de bestelling of de aankoop, in principe door middel van een e-mail, ontvangt. Op het moment van het ontstaan van de overeenkomst start Abtenhuis met de uitvoering van de overeenkomst.

De producten en diensten die de klant via het Internet kan aankopen worden op een voldoende gedetailleerde wijze omschreven, in de webshop zelf of op https://www.margarethas.com, om de Klant een correcte beoordeling van het product of de dienst te kunnen laten maken. Indien de Klant niet zeker is van de inhoud van de dienst of het product die hij via het Internet wenst aan te kopen, is het aan de Klant om zich bij Abtenhuis hierover verder te informeren en dit vóór het plaatsen van de aankoop.

Prijzen weergegeven op de website https://www.margarethas.com worden daar met de meeste zorg geplaatst. Doch mogelijke fouten in deze prijzen binden Abtenhuis niet zolang de aankoop op afstand niet afgesloten wordt. Eens de verkoop op afstand afgesloten wordt, gelden de prijzen zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht, behoudens wanneer deze prijzen duidelijk een verkeerde prijszetting zijn. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

De prijs van de aanbieding is niet noodzakelijk een all-in prijs. Consumpties of opties kunnen ter plaatse nog door de Klant extra geconsumeerd worden en zullen dan aan de gangbare prijzen worden aangerekend. Zo zijn bv consumpties van drank en eten nooit inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld. Opties die inbegrepen zijn in het aanbod zullen steeds duidelijk en limitatief vermeld worden.


Bedenktijd en herroepingsrecht

In volgende gevallen beschikt de Klant niet over het recht van de aankoop af te zien:
 

 • Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de bedenktijd.
 • Goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben.
 • Goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden
 • Goederen te snel kunnen bederven of met een beperkte houdbaarheid
 • Goederen de verzegeld zijn en die niet kunnen teruggezonden worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken
   

In concreto betekent dat de bij een aankoop op afstand bij Abtenhuis, de Klant niet beschikt over het recht van de aankoop af te zien in volgende, niet limitatief opgesomde, gevallen:
 

 • De Klant maakt de reservering of plaatst de bestelling in hoedanigheid van Handelaar of voor beroepsmatig gebruik.
 • De Klant koopt een cadeaubon en deze is reeds verbruikt op het moment dat de Klant aanspraak wenst te maken op zijn herroepingsrecht
 • De Klant heeft een cadeaubon besteld en daarbij aangeduid dat deze aan huis geleverd dient te worden.
  De creatiekosten kunnen niet herroepen worden aangezien deze bons gepersonaliseerd worden.
 • De geleverde goederen bevatten voedselwaren
 • De Klant bestelt/reserveert een dienst minder dan veertien kalenderdagen op voorhand.
   


Representatie van uw gerechten

De presentatie van gerechten kan afwijken van de foto's op de website.

Intellectuele eigendom

Alle merken, auteursrechten, patenten, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn op deze site behoren te allen tijde aan Abtenhuis. De site www.margarethas.com zijn zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop Abtenhuis de auteursrechten en rechten van de producent bezit. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijk en schriftelijke toestemming van Abtenhuis. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijke akkoord van Abtenhuis.


Verantwoordelijkheid wat de inhoud betreft

Abtenhuis verstrekt geen enkele waarborg aangaande de veiligheid van de website. Dit geldt ook voor eventuele virussen en computerfraude. De bezoeker dient er zich bewust van te zijn dat aan het gebruik van Internet bepaalde risico's verbonden zijn. Abtenhuis levert bijzondere inspanningen om de op deze website gegeven informatie zo veel als mogelijk aan te vullen en up-to-date te houden teneinde u op een zo nauwkeurig mogelijke wijze te informeren. Het is evenwel steeds mogelijk dat bepaalde informatie niet meer met de werkelijkheid overeenstemt. Wij vragen uw begrip hieromtrent. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, zonder voorafgaandelijk kennisgeving gewijzigd kan worden. Abtenhuis kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Abtenhuis kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.


Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Abtenhuis is begaan met uw online privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te respecteren. Abtenhuis verzamelt enkel persoonlijke gegevens (zoals voornaam, familienaam, adres, e-mail) wanneer deze gegevens ons door u persoonlijk werden toegezonden. Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren. Af en toe zullen wij u, met uw toelating, commerciële boodschappen toesturen in verband met kortingen en nieuwe producten. U zult echter bij het verzamelen van uw persoonsgegevens steeds de mogelijkheid krijgen om aan te geven dat u zulke commerciële boodschappen niet wenst te ontvangen.


Personen die toegang hebben tot de ingezamelde persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens die u via de formulieren verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Abtenhuis Voor het uitoefenen van sommige taken doet Abtenhuis een beroep op bepaalde bedrijven (bijvoorbeeld technisch onderhoud van onze websites, bijstand bij promotionele campagnes enz.). Deze bedrijven zullen enkel toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun functie. Zij zullen uitsluitend tot uw gegevens toegang hebben om hun respectievelijke functie uit te oefenen. Abtenhuis zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verzenden of openbaren aan derde partijen. Abtenhuis behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer de wet dit vereist, wanneer dat noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer dit noodzakelijk is om uw verzoeken in te willigen, of om mee te werken aan een gerechtelijke procedure of een zaak die de openbare orde aanbelangt.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens
In overeenstemming met de wet van 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gewijzigd door de Wet van 2018 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens hebt u toegang tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en het recht deze eventueel te wijzigen zoals bepaald hieronder, evenals het recht het Register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in te zien.
 

Het gebruik van Cookies

Cookies zijn stukjes informatie die een website overbrengt naar de hard drive van een individuele bezoeker van de website voor registratie-doeleinden. Cookies maken het voor de website mogelijk om informatie op te slaan die uw gebruik van de website aanzienlijk zal vergemakkelijken. Abtenhuis gebruikt cookies om uw on-line-ervaring te veraangenamen. Cookies worden gebruikt om bijvoorbeeld uw taalkeuze te registreren zodat u bij een later bezoek deze website onmiddellijk in de door u gekozen taal te zien krijgt. Als u geen cookies wenst te ontvangen of u wenst door uw browser te worden verwittigd wanneer er een cookie wordt verzonden, dan kan u daartoe de 'help'-sectie onder de instellingen van uw browser raadplegen. Als u alle cookies weigert, zou het kunnen dat bepaalde onderdelen van de website niet meer toegankelijk zijn. We registreren welke pagina's van deze website geraadpleegd worden. We gebruiken de geanonimiseerde informatie die deze registratie oplevert om de kwaliteit van onze website te verhogen.
 

Links naar andere websites

Indien wij u links aanbieden naar websites die niet door Abtenhuis worden aangeboden dan worden deze links u louter ter informatieve titel en om u behulpzaam te zijn aangeboden. Wij raden u aan bij het betreden van deze websites het privacybeleid van de aanbieder van de website nauwkeurig na te lezen. Abtenhuis kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het beleid of de praktijken van de eigenaar of operator van dergelijke websites. Homepage: www. ethas.com


Bedrijfsgegevens

Verplichte vermeldingen op grond van artikel 7 van de wet van 11 maart 2003 m.b.t. bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij.
 

Laatste update: 30 november 2020
Benaming: Abtenhuis
Maatschappelijke zetel: Abdijstraat 10, 9500 GERAARDSBERGEN
Telefoon: + 32 (0)54/41.17.80
Ondernemingsnummer: BTW BE0652766646
 

Algemene voorwaarden

online bestellingen en aankopen: Wij waarderen het vertrouwen dat u in Abtenhuis stelt en nemen uw rechten zeer ernstig op. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zullen u duidelijk maken wat uw wettelijke situatie is tijdens uw bezoek en aankopen op de websites van Abtenhuis. Door u toegang te verschaffen tot de websites van Abtenhuis ( www.abtenhuis.be ), stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Abtenhuis zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Iedere kortingscode mag maar één keer gebruikt worden per persoon. Het aanmaken van meerdere accounts en het maken van misbruik van kortingscodes kan leiden tot het afsluiten je account.


Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

De Belgische wet is van toepassing. Enkel de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde zullen bevoegd zijn in geval van een geschil.


Contact

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken zijn welkom en dienen te worden gericht aan Abtenhuis, Abdijstraat 10, 9500 Geraardsbergen